Albanska siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll Zero -
1 3 Një -
2 Två Dy -
3 Tre Tre -
4 Fyra Katër -
5 Fem Pesë -
6 Sex Gjashtë -
7 Sju Shtatë -
8 åtta Tetë -
9 Nio Nëntë -
10 Tio Dhjetë -
11 Elva Njëmbëdhjetë -
12 Tolv Dymbëdhjetë -
13 Tretton Trembëdhjetë -
14 Fjorton Katërmbëdhjetë -
15 Femton Pesëmbëdhjetë -
16 Sexton Gjashtëmbëdhjetë -
17 Sjutton Shtatëmbëdhjetë -
18 Arton Tetëmbëdhjetë -
19 Nitton Nëntëmbëdhjetë -
20 Tjugo Njëzet -
21 Tjugo en Njëzet e një -
22 Tjugo två Njëzet e dy -
23 Tjugo tre Njëzet e tre -
24 Tjugo fyra Njëzet e katër -
25 Tjugofem Njëzet e pese -
26 Tjugo sex Njëzet e gjashtë -
27 Tjugo sju Njëzet e shtatë -
28 Tjugoåtta Njëzet e tetë -
29 Tjugo nio Njëzet e nëntë -
30 Trettio Tridhjetë -
31 Trettio en Tridhjetë një -
32 Trettio två Tridhjetë e dy -
33 Trettio tre Tridhjetë e tre -
34 Trettio fyra Tridhjetë e katër -
35 Trettiofem Tridhjetë e pesë -
36 Trettio sex Tridhjetë e gjashtë -
37 Trettio sju Tridhjetë e shtatë -
38 Trettio åtta Tridhjetë e tetë -
39 Trettio nio Tridhjetë e nëntë -
40 Forty Dyzetë -
41 Fyrtio en Dyzet e një -
42 Fyrtio två Dyzet e dy -
43 Fyrtio tre Dyzet e tre -
44 Fyrtio fyra Dyzet e katër -
45 Forty fem Dyzet e pesë -
46 Forty sex Dyzet e gjashtë -
47 Forty sju Dyzet e shtatë -
48 Fyrtio åtta Dyzet e tetë -
49 Fyrtio nio Dyzet e nëntë -
50 Femtio Pesëdhjetë -
51 Femtio en Pesëdhjetë e një -
52 Femtio två Pesëdhjetë e dy -
53 Femtio tre Pesëdhjetë e tre -
54 Femtio fyra Pesëdhjetë e katër -
55 Femtio fem Pesëdhjetë e pesë -
56 Femtio sex Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Femtio sju Pesëdhjetë e shtatë -
58 Femtio åtta Pesëdhjetë e tetë -
59 Femtio nio Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sextio Gjashtëdhjetë -
61 Sextio en Gjashtëdhjetë e një -
62 Sextio två Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sextio tre Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sextio fyra Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sextiofem Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sextio sex Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sextio sju Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sextio åtta Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sextio nio Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sjuttio Shtatëdhjetë -
71 Sjuttio en Shtatëdhjetë e një -
72 Sjuttio två Shtatëdhjetë e dy -
73 Sjuttio tre Shtatëdhjetë e tre -
74 Sjuttio fyra Shtatëdhjetë e katër -
75 Sjuttiofem Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sjuttio sex Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Sjuttio syv Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sjuttio åtta Shtatëdhjetë e tetë -
79 Sjuttio nio Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Åttio Tetëdhjetë -
81 Åttio en Tetëdhjetë e një -
82 åttio två Tetëdhjetë e dy -
83 Åttio tre Tetëdhjetë e tre -
84 åttio fyra Tetëdhjetë e katër -
85 Åttio fem Tetëdhjetë e pesë -
86 Åttio sex Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Åttio sju Tetëdhjetë e shtatë -
88 åttio åtta Tetëdhjetë e tetë -
89 Åttio nio Tetëdhjetë e nëntë -
90 Nittio Nëntëdhjetë -
91 Nittio en Nëntëdhjetë e një -
92 Nittio två Nëntëdhjetë e dy -
93 Nittio tre Nëntëdhjetë e tre -
94 Nittio fyra Nëntëdhjetë e katër -
95 Nittiofem Nëntëdhjetë e pesë -
96 Nittio sex Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Nittio sju Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Nittio åtta Nëntëdhjetë e tetë -
99 Nittio nio Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Etthundra Njëqindë -