Azerbajdzjanska siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll Sıfır -
1 3 Bir -
2 Två Iki -
3 Tre Üç -
4 Fyra Dörd -
5 Fem Beş -
6 Sex Altı -
7 Sju Yeddi -
8 åtta Səkkiz -
9 Nio Doqquz -
10 Tio On -
11 Elva On bir -
12 Tolv On iki -
13 Tretton On üç -
14 Fjorton On dörd -
15 Femton On beş -
16 Sexton On altı -
17 Sjutton On yeddi -
18 Arton On səkkiz -
19 Nitton On doqquz -
20 Tjugo Iyirmi -
21 Tjugo en Iyirmi bir -
22 Tjugo två İyirmi iki -
23 Tjugo tre Iyirmi üç -
24 Tjugo fyra Iyirmi dörd -
25 Tjugofem Iyirmi beş -
26 Tjugo sex Iyirmi altı -
27 Tjugo sju Iyirmi yeddi -
28 Tjugoåtta Iyirmi səkkiz -
29 Tjugo nio Iyirmi doqquz -
30 Trettio Otuz -
31 Trettio en Otuz bir -
32 Trettio två Otuz iki -
33 Trettio tre Otuz üç -
34 Trettio fyra Otuz dörd -
35 Trettiofem Otuz beş -
36 Trettio sex Otuz altı -
37 Trettio sju Otuz yeddi -
38 Trettio åtta Otuz səkkiz -
39 Trettio nio Otuz doqquz -
40 Forty Qırx -
41 Fyrtio en Qırx bir -
42 Fyrtio två Qırx iki -
43 Fyrtio tre Qırx üç -
44 Fyrtio fyra Qırx dörd -
45 Forty fem Qırx beş -
46 Forty sex Qırx altı -
47 Forty sju Qırx yeddi -
48 Fyrtio åtta Qırx səkkiz -
49 Fyrtio nio Qırx doqquz -
50 Femtio Əlli -
51 Femtio en Əlli bir -
52 Femtio två Əlli iki -
53 Femtio tre Əlli üç -
54 Femtio fyra Əlli dörd -
55 Femtio fem Əlli beş -
56 Femtio sex Əlli altı -
57 Femtio sju Əlli yeddi -
58 Femtio åtta Əlli səkkiz -
59 Femtio nio Əlli doqquz -
60 Sextio Altmış -
61 Sextio en Altmış bir -
62 Sextio två Sixty iki -
63 Sextio tre Altmış üç -
64 Sextio fyra Altmış dörd -
65 Sextiofem Altmış beş -
66 Sextio sex Altmış altı -
67 Sextio sju Altmış yeddi -
68 Sextio åtta Altmış səkkiz -
69 Sextio nio Sixty doqquz -
70 Sjuttio Yetmiş -
71 Sjuttio en Yetmiş bir -
72 Sjuttio två Yetmiş iki -
73 Sjuttio tre Yetmiş üç -
74 Sjuttio fyra Yetmiş dörd -
75 Sjuttiofem Yetmiş beş -
76 Sjuttio sex Yetmiş altı -
77 Sjuttio syv Yetmiş yeddi -
78 Sjuttio åtta Yetmiş səkkiz -
79 Sjuttio nio Yetmiş doqquz -
80 Åttio Səksən -
81 Åttio en Səksən bir -
82 åttio två Səksən iki -
83 Åttio tre Səksən üç -
84 åttio fyra Səksən dörd -
85 Åttio fem Səksən beş -
86 Åttio sex Səksən altı -
87 Åttio sju Səksən yeddi -
88 åttio åtta Səksən səkkiz -
89 Åttio nio Səksən doqquz -
90 Nittio Doxsan -
91 Nittio en Doxsan bir -
92 Nittio två Doxsan iki -
93 Nittio tre Doxsan üç -
94 Nittio fyra Doxsan dörd -
95 Nittiofem Doxsan beş -
96 Nittio sex Doxsan altı -
97 Nittio sju Doxsan yeddi -
98 Nittio åtta Doxsan səkkiz -
99 Nittio nio Doxsan doqquz -
100 Etthundra Yüz -