Filippinska siffror från 1 till 100

# Writing your language Writing Reading
0 Noll Sero -
1 3 Isa -
2 Två Dalawa -
3 Tre Tatlo -
4 Fyra Apat -
5 Fem Lima -
6 Sex Anim -
7 Sju Pito -
8 åtta Walo -
9 Nio Siyam -
10 Tio Sampu -
11 Elva Labing-isa -
12 Tolv Dose -
13 Tretton Labintatlo -
14 Fjorton Labing-apat -
15 Femton Labinlima -
16 Sexton Labing-anim -
17 Sjutton Disisyete -
18 Arton Labing-walo -
19 Nitton Labinsiyam -
20 Tjugo Dalwampu -
21 Tjugo en Dalawampung isa -
22 Tjugo två Dalawampung dalawang -
23 Tjugo tre Dalawampung tatlong -
24 Tjugo fyra Dalawampung apat -
25 Tjugofem Dalawampu't limang -
26 Tjugo sex Dalawampung anim -
27 Tjugo sju Dalawampung pitong -
28 Tjugoåtta Dalawampung sa walong -
29 Tjugo nio Dalawampung siyam -
30 Trettio Tatlumpu -
31 Trettio en Tatlumpung isa -
32 Trettio två Tatlumpung dalawang -
33 Trettio tre Tatlumpung tatlong -
34 Trettio fyra Tatlumpung apat -
35 Trettiofem Tatlumpung limang -
36 Trettio sex Tatlumpung anim -
37 Trettio sju Tatlumpung pitong -
38 Trettio åtta Tatlumpung walong -
39 Trettio nio Tatlumpung siyam -
40 Forty Apatnapu -
41 Fyrtio en Apatnapung isa -
42 Fyrtio två Apatnapung dalawang -
43 Fyrtio tre Apatnapung tatlong -
44 Fyrtio fyra Apatnapung apat -
45 Forty fem Apatnapung limang -
46 Forty sex Apatnapung anim -
47 Forty sju Apatnapung pitong -
48 Fyrtio åtta Apatnapung walong -
49 Fyrtio nio Apatnapung siyam -
50 Femtio Limampu -
51 Femtio en Limampung isa -
52 Femtio två Limampung dalawang -
53 Femtio tre Limampung tatlong -
54 Femtio fyra Limampung apat -
55 Femtio fem Limampung limang -
56 Femtio sex Limampung anim -
57 Femtio sju Limampung pitong -
58 Femtio åtta Limampung walong -
59 Femtio nio Limampung siyam -
60 Sextio Sesenta -
61 Sextio en Animnapung isa -
62 Sextio två Animnapung dalawang -
63 Sextio tre Animnapung tatlong -
64 Sextio fyra Animnapung apat -
65 Sextiofem Animnapung limang -
66 Sextio sex Animnapung anim -
67 Sextio sju Animnapung pitong -
68 Sextio åtta Animnapung walong -
69 Sextio nio Animnapung siyam -
70 Sjuttio Setenta -
71 Sjuttio en Pitumpu't isa -
72 Sjuttio två Pitumpu't dalawang -
73 Sjuttio tre Pitumpu't tatlong -
74 Sjuttio fyra Pitumpu't apat -
75 Sjuttiofem Pitumpu't limang -
76 Sjuttio sex Pitumpu't anim -
77 Sjuttio syv Pitumpu't pitong -
78 Sjuttio åtta Pitumpu't walong -
79 Sjuttio nio Pitumpu't siyam -
80 Åttio Otsenta -
81 Åttio en Otsenta isa -
82 åttio två Otsenta dalawang -
83 Åttio tre Otsenta tatlong -
84 åttio fyra Otsenta apat -
85 Åttio fem Otsenta limang -
86 Åttio sex Otsenta anim -
87 Åttio sju Eighty pitong -
88 åttio åtta Otsenta walong -
89 Åttio nio Otsenta siyam -
90 Nittio Siyamnapu -
91 Nittio en Siyamnapung isa -
92 Nittio två Siyamnapung dalawang -
93 Nittio tre Siyamnapung tatlong -
94 Nittio fyra Siyamnapung apat -
95 Nittiofem Siyamnapung limang -
96 Nittio sex Siyamnapung anim -
97 Nittio sju Siyamnapung pitong -
98 Nittio åtta Siyamnapung walong -
99 Nittio nio Siyamnapung siyam -
100 Etthundra Isang daan -